TM Program za evidenciju i obračun radnog vremena i zarada

Header

Koristite prikupljene podatke o registracijama zaposlenih u realnom vremenu kroz mnogobrojne funkcionalnosti programa. Uz pomoć čarobnjaka podesite pravila po kojima će biti obračunato izmereno radno vreme i osdustva.

Praznici

Header


Klikom na komandu "novi" omogućavaju unos i ispravku a njihovom aktivacijom se otvara maska na narednoj slici.

Personalni parametri

Header


Za svakog zaposlenog se mogu uneti posebni kriterijumi za obračun radnog vremena.

Tipovi prisustva

Header


Tip (vrsta prisustva) je kategorija koja opisuje vrstu vremena koje se meri između dva registrovana događaja (aktivnosti). Vreme proteklo imeđu događaja ulaza i bilo koje vrste izlaza predstavlja izmereno fizičko prisustvo. Po kategorijama ono se može raspoređivati na više vrsta: redovan rad, noćni rad, prekovremeni rad, rad na praznik i sl. Prilikom instalacije program sadrži 28 predefinisanih tipova prisustva a Vi možete dodavati i nove, kao i menjati podatke vezane za postojeće.

ID > se unosi automatski za novu vrstu prisustva i ne može se kasnije menjati.
Naziv > opisuje vrstu prisustva.
Fizički, Obračunski > Definicija Obračunski se odnosi na one vrste prisustva koja su suštinski odsustva: Teren, Službeno, Odmor i sl.
Koeficijent > broj kojim se množi izmereno vreme na tom tipu prisustva. Koeficijenti zavise od obračunske politike preduzeća i predefinisano su postavljeni na 1.
ZIP > skraćeni naziv tipa prisustva.

 

 

Tipovi aktivnosti

Header


Svaka registracija na Koridoru ili preko programa je opisana sa četiri parametra: broj kartice, datum registracije, vreme registracije i tip aktivnoisti. Kartica može da upiše samo jedan od dva Glavna tipa aktivnosti ULAZ/IZLAZ ( Globalni Parametri proračuna ) dok se ručno ili kroz upotrebu Izlaznice mogu upisati svi kreirani tipovi. Osim nekoliko predefinisanih, možete kreirati proizvoljan broj aktivnosti.

ID aktivnosti > slovo (ili kombinacija slova) koje služi za identifikaciju aktivnosti i ne mogu postojati dva ista. Preporučuje se da koristite jedno slovo za identifikaciju aktivnosti, a ako imate više aktivnosti nego što abeceda ima slova, možete koristite i 2 slova.
Naziv > opisuje tip aktivnosti.
Započinje>: u ovo polje treba uneti vrstu prisustva čije merenje započinje registrovanjem ove aktivnosti.

 

 

Tipovi odsustva

Header


Odsustva predstavljaju termine kojima se ručnom registracijom realizuju celodnevna odsustvovanja radnika: Službeni put, Privatno odsustvo, Bolovanje i sl.

ID > je identifikacija tipa odsustva koja se automatski unosi za novo odsustvo i ne može se posle menjati.
Naziv > treba da opisuje vrstu odsustva. U izveštajima o registrovanim odsustvima se pojavljuje ovaj podatak.
Vrsta prisustva > je ono što se meri za vreme registrovanog odsustva.
Sati > iznos sati koji se registruje kao izmereno vreme u toku jednog dana odsustva.
Druga smena, Treća smena > ako je model za dodelu sati za celodnevno odsustvo Po obavezi, onda se kod radnika koji imaju rad u drugoj i trećoj smeni i odsustvo zamenjuje vrstom prisustva za drugu i treću smenu za one dane koji su tako definisani. Ako su ova polja prazna, gleda se samo vrsta prisustva za prvu smenu (odn. polje Tip prisustva).

Tipovi odmora

Header


Odmori se evidentiraju na drugačiji način od odsustva, pa ih je zato potrebno uvesti kao dodatnu kategoriju.

ID > je identifikacija tipa odmora koja se automatski unosi za
novi tip odmora i ne može se posle menjati.
Naziv > treba da opisuje vrstu odmora.
Tip prisustva je ono što se meri za vreme registrovanog odmora.
Sati > iznos sati koji se registruje kao izmereno vreme u toku
jednog dana odmora.
Druga smena, Treća smena > ako je model za dodelu sati za
godišnji odmor Po obavezi, onda se kod radnika koji imaju rad u drugoj i trećoj smeni i godišnji odmor zamenjuje vrstom prisustva za drugu i treću smenu za one dane koji su tako definisani. Ako su ova polja prazna, gleda se samo vrsta prisustva za prvu smenu (odn. polje Tip prisustva).

Globalni parametri proračuna

Header


Vam omogućavaju da postavite tzv. statičke parametre proračuna, kao i da odredite način raspoređivanja izmerenog fizičkog prisustva.

Statički parametri
Glavna ulazna aktivnost i Glavna izlazna aktivnost
Iznos sati za godišnji odmor: predložena vrednost kod definisanja vrsta odmora za iznos koji se registruje kao izmereno vreme u toku jednog dana odmora.
Model za dodelu sati za godišnji odmor: može biti 5+2 (pondedeljak - petak se obračunava kao godišnji odmor, a subota i nedelja ne), 6+1 (ponedeljak – subota se obračunava kao godišnji odmor, nedelja ne) ili po obavezi (odmor se dodeljuje za radne dane po pripadajućem radnom kalendaru).
Iznos sati za celodnevno odsustvo: predložena vrednost kod definisanja vrsta odsustva za iznos sati koji se registruje kao izmerenovreme u toku jednog dana odsustva.
Ignoriši privatne izlaske manje od xx minuta: i ignoriši maksimalno xx izlazaka dnevno : su opcije koje omogućavaju da se vreme provedeno na redovnom radu nesmetano meri a da pri tom je postavljeno oštro pravilo da se za svaki izlazak pa makar to bio I jako kratak vremenski period, izvrši očitavanje kartica.
Obračun praznikavrsta prisustva koja se obračunava za neradne dane praznika. Nije isto što i rad na praznik.
Neopravdani privatni izlazak : Predefinisana vrednost ovog parametra je (N). Program u svojoj internoj logici putem izlaznica ili očekivanog perioda pauze vrši konverziju IZLAZ (I) u akciju očekivanu za taj trenutak (O), (T), (S) ili (P). Ovo podeševanje mu saopštava da izvedena akcija (N) predstavlja neovlašćeno udaljavanje sa posla I zaustavljanje merenja radnog prisustva.
Obavezno korišćenje pauze : Ako je aktivirano, sistem nakon prvog prolaska kartice automatski upisuje vrednosti (P) i (U) u periodu vremena NajRanijeg početka i Trajanja pauze i u prikazu Dnevni Pregled prikazuje tako iskazano vreme kao tip prisutnosti Pauza. Ova opcija je prvenstveno namenjena firmama koje pauzu ne obračunavaju u platu radnicima već samo efektivni neto rad i gde ne postoje potreba za izlaskom van kruga firme .
Obavezna pauza počinje sa x > podesiti na (P)
Obavezna pauza se završava sa x > podesiti na (U)
Prioritet imaju dnevna odsustva je opcija koja omogućava da se obračun već aktiviranog celodnevnog osdustvo ne remeti eventualnim dolaskom radnika u firmu. Primer za tako nesto je dolazak radnika u kancelariju ili ambulantu preduzeća kada je na službenom putu ili bolovanju.
Neradan dan id x Opcija je namenjena početnim podešavanjima i korisnik je ne upotrebljava.