Slanje SMS poruka

Header

Gsm SMS poruke mogu biti namenjena pojedinim zaposlenima, grupi ili celoj kompaniji. Klasične GSM SMS poruke koje se šalju na mobilne telefone vlasnika kartica ili lica koje Korisnik odredi. Mogu biti automatizovane ili namenske za određenu priliku.

Automatizovane poruke se šalju u slučajevima izmena kadrovske evidencije, promena radnih rasporeda ili kad su ispunjeni određeni uslovi dolaznosti na posao, popunjenosti radnih grupa, pogona i slično. Mogućnost slanja poruke za tačan datum i vreme koji sami odredite.

Ručno generisane GSM SMS poruke mogu biti opšteg karaktera i mogu se adresirati na pojedinačnog vlasnika, grupu ili sve mobilne telefone sa lokaknog spiska zaposlenih.

Menadžer SMS poruka - Mogućnost slanja poruke za tačan datum i vreme koji sami odredite.