Radni Kalendari

Header

Radni kalendar zaposlenog sastoji se od Dnevnih rasporeda tj smena i slobodnih dana postavlja glavni okvir za merenje i raspodelu vremena. Da bi se napravio radni kalendar nekog zaposlenog, prvi korak je definisanje parametara radnog dana tz. Dnevni raspored ili Smena.

Dodela kalendara se može izvršiti preko 3 modela

I model je najčešće korišćeni model jer u semi ima 3 predefinisana radna kalendara koja zadovoljavaju skoro sve standardne rasporede. Tri predefinisana kalendara su:

  • Slobodni - Svi dani kalendara uključujući i vikende su Slobodnog tipa merenja: mere se samo periodi Ulaz - Izlaz. Radnik nema definisanu obavezu dolaska na posao niti zahtevano radno vreme. Ovakav radni kalendar je dobar za sve zatvorene sisteme sa smenskim radom kod kojih zaposleni nema potrebu da napušta krug preduzeća osim da se udaljava sa i bez dozvole ili je završio smenu. Nije potrebno voditi računa o dodeljenim smenama zaposlenog
    ali je nemoguće dobiti izveštaje o kašnjenjima i povredama rasporeda.
  • Strogi - Radni dani od Ponedeljka do Petka su tipa merenja Strogi. Potrebno je definisati vreme zahtevanog Dolaska i Odlaska sa posla i period i trajanje Pauze. Subota i nedelja su Slobodnog tipa merenja: mere se samo periodi Ulaz - Izlaz. Za ove dane radnik nema definisanu obavezu dolaska na posao niti zahtevano radno vreme. Ovakav radni kalendar je dobar za sve zatvorene sisteme sa smenskim radom kod kojih zaposleni iz priznih razloga ima potrebu da napušta krug fabrike. Definisani su vremenski parametri odlaska i dolaska i tačan Radni raspored uz mogući skup dozvoljenih smena u kojima se zaposleni može naći.
  • Zahtevani sati - Radni dani od Ponedeljka do Petka su tipa merenja Zahtevani sati. Potrebno je definisati Broj sati koje je radnik obavezan da provede na poslu,a Ulaz i Izlaz nemaju određen vremenski okvir. Subota i nedelja su Slobodnog tipa merenja: mere se samo periodi Ulaz - Izlaz. Za ove dane radnik nema definisanu obavezu dolaska na posao niti zahtevano radno vreme. Ovakav radni kalendar je dobar za sve zatvorene sisteme sa smenskim radom kod kojih zaposleni iz priznatih razloga ima potrebu da napušta krug fabrike ali nema definisana vemena dolaska i odlaska.Pogodan je za one nedeljne rasporede kod kojih se dani Ponedeljak - Petak obavezno radni a dani vikenda mogu u slučaju potrebe biti radni za pojedine ili sve zaposlene.

Ovaj model se lako dodeljuje radnicima u samo 3 koraka!

Korak 1 - Izaberite jednog, grupu ili sve zaposlene

Korak 2 - Odlučite se za jedan od tri predefinisana kalendara

Korak 3 - izaberite datum početka, koji uvek mora biti ponedeljak, i kraja dodele kalendara koji može biti bilo koji dan

II Model Vas vodi kroz sve faze kreiranja radnog kalendara i namenjen je da rešava one siituacije kada predefinisani kaledari ne odgovaraju. Glavna osobina Dnevnih rasporeda je način merenja vremena. Postoje 3 tipa merenja vremena:

Ako je potrebno da se definiše raspored rada koji se odvija u cikličnim smenama (npr. radnik jedne nedelje radi u prvoj, a sledeće u drugoj smeni i tako redom), postojeće Dnevne rasporede moguće je grupisati u Nedeljne radne rasporede.
Za svaki dan u nedelji postoji po jedna lista iz koje se može izabrati odgovarajući dnevni raspored. Ako postoji mogućnost da se koristeći ovaj raspored radi i subotom ili nedeljom, takođe se može ubaciti odgovarajući dnevni raspored i za ove dane, kako bi se kasnije kalendar ispravno popunio.

Postoje dve vrste radnih kalendara:

Pregled radnih rasporeda

Kada kalendar dodelite radniku, u prilici ste da vidite raspored radnih vremena u stablu kalendara i to koristeći komandu Pregled radnhir Rasporeda.

III Model omogućava brzu dodelu gotovog kalendara zaposlenom.