Observer Doorway

Header

Program je namenjen službama obezbeđenja.

Filter pretrage

Je alatka za pretraživanje zaposlenih koji imaju očitavanja. Na komadu Filtriraj kreira se u lista ispod a princip pretrage je kombinacija popunjenih polje filtera. Ukoloko su sva polja blanko (predefinisano stanje) tad je prikazana lista prolazaka za poslednjih sedam dana.

Izveštaji za danas

 

Prisutni, Odsutni
Na aktiviranje ove dve stavke menija dobija se izveštaj o trenutno prisutnim i odsutnim radnicima. Ček boks “Svi radnici idu na u grupu na vrhu hijerarhije” menja prelom izveštaja tako što smešta sve zaposlene iz svojih podgrupa u osnovne grupe hijerarhije preduzeća.

Kasne
Izveštaj se može dobiti za grupu ili za sve radnike ukoliko polje Grupa ostane prazno. Ček boks “Svi radnici idu na u grupu na vrhu hijerarhije” menja prelom izveštaja tako što smešta sve zaposlene iz svojih podgrupa u osnovne grupe hijerarhije preduzeća.

Posetioci i Privremene dodele

 

Novi posetioc
Forma je namenjena za dodelukartica Posetiocima

Kartica: Nazivi virtuelnih korisnika tipa Gost1, Gost2, ili Posetioc20. Ova kartica se fizički dodeljuje osobi i služi za kasniju pretragu po registracijama.  Na ovoj listi se nalaze samo slobodne tj.  nedodeljene kartice a izbor virtuelnog korisnika je prvi korak za kreiranje posetioca.
Izaberite osobu: Sve osobe se kojie su ranije bile posetioci se čuvaju u sistemu. Unosom nekog ili svih podataka u filter i pokretanjem akcije Filtriraj dobija se lista mogućih osoba.Ako neka od ponuđenih osoba odgovara pretrazi, selektujete je i nastavite dalje.
Ukoliko u njoj nema osobe koja odgavara, pokrenite akciju Nova i upišite potrebne podatke. Na komdu Snimi kontrola se vraća na formu Novi posetioc koja autoseletuje na novododatu osobu.
Osoba koja se posećuje: Izabrati Grupu kojim sužavate izbor Vlasnika ili direktno Vlasnika kartice koga posećuje gost. Ček-boks Podgrupa čini da se svi zaposleni u podgrupama prikažu u glavnim, osnovinm nadgrupama. Ova opcija je korisna ukoliko je stablo organizacije preduzeća previše veliko pa se time u setu gupa prikazuju samo glavne grupe hijerarhije.
Provera: Deo koji pokriva kategorizaciju posetilaca koje možete na osnovu njihove pojavi ili ranije istorije svrstati u neku od grupa za koje važi posebna pažnja. Na komandu Provera vrši se upit za gore izabranog (žutom bojom označenog) posetioca, da li ima neki od upozorenja. Ukoliko nema pojaviće se poruka Bez Pogotka a ukoloko postoji biće prikazan dodeljeni status. Dodela statusa postiocu se vrši se izborom jedne od Kategorija  a nakon toga klikom na komandu Dodaj upozorenje.
Štampaj: omogućava štampu kao potrvdu dodele kartice. Čak-bok PDF će prikazati stranicu u pdf formatu.

Posetioci

Daje listu posetilaca

U delu filtriranja se pored svih podatak keje ste uneli u sistem prilikom dodele, vide i dva seta datumskih kontrola:

  • Zadužen i Razdužen prikazuju samo kartice koje su bile zadužene ili razdužene izabranih datuma. Da bi filter bio u funkciji potrebno je selektovati ček-boks pored datumske kontrole.
  • Imali su karticu u periodu: daje prikaz svih posetilaca koji su imali ili imaju karticu u zadatom datumskom opsegu. Da bi filter bio u funkciji potrebno je selektovati ček-boks pored datumske kontrole.

U delu liste mogućih pogodaka poslednje dve kolone predstavljaju akcije

  • Prolasci kojim se vrši ispis svih prolazaka posetioca u formi izveštaja
  • Razduži kojom se radužuje posetilac sa dodeljenom karticom i ona oslobađa za naredne dodele

Posebna pažnja i Kategorizacija

Kategorizacija omogućava da kreirate kategoriju Posebne pažnje kojima možete definisati Posetoce po potrebi.
Akcija Kategorizacija daje listu kategorija kao na slici. Jedina nepoznanica je kod boje koji se koristi. Daje listu svih osoba koje imaju neku od dodeljenih kategorija. Uklanjanje kategorizacije se vrši se stavljanjem na status Bez Kategorije.

Privremene dodele
Namenjene privremenoj dodeli kartica zaposlenima koji su izgubili ili na drugi način učinili sopstvenu karticu neupotrebljivom.

Dodela se vrši izborom privremene kartice i izborm zaposlenog kojim se privremena kartica dodeljuje. Za izbor zaposlenog koristimo poznate podatke (Ime i Prezime, Grupu i sl) i preko akcije Filtriraj suzimo listu mogućih kandidata.
Selektovanjem pravouganika sa strane korisnika obojiće u žuto zaposlenog čime je potvrđen izbor a akcijom Uredu privremena dodela se zaključuje.
I ovde se mogu po potrebi mogu dodati Kategorizacije korisnika