Gateway

Header

Napravite do 250 grupa (zona) pristupa sa 16 podgrupa unutar jedne grupe. Prilikom definisanja grupa i podgrupa, treba voditi računa o potrebama prolaska radnika kroz određene zone, kao i o broju polisa koje se mogu dodeliti kartici (max 6).

Aplikacija gateway je zamišljena kao jednostavan vid upravljanja dozvolama prolazaka polisama.Unosom u polja za filtriranje slova ili brojeva vrši se automatizovana pretraga Liste kartica (Imaoca) kojima je dodeljena neka od polisa.

Komande Nova i Izmeni

Pregled se vrši komadom Izmeni i opcijom Odustani ukoliko ne želite da menjate sadržaj polisa.
Komada Nova će otvoriti blanko formu a od operatera se traži da prinese karticu koncentratoru i
pokrene komadju Pročitaj karticu. Za izabranu karticu definisati 1 ili više polisa a onda izabrati komandu U redu koja vrši upis svih polisa u jednoj akciju. Ukoliko ne želite da snimite promene prtisni te komadu Odustani.

Crna lista predstavlja listu kartica kojima jezabranjen ulaz kroz bilo koji Koridor. Služi da u slučaju izgubljne kartice ista ne može koristiti u sistemu.

Resetuj resetuje sve polise prolazaka u izabrano i prinetoj kartici. Ukoliko se izabrana i prineta kartica ne poklapaju operacija reseta će biti odbijena.

Štampa štampa filtrirane Liste kartica kojima su dodeljene polise.

Izvoz predstavlja prikaz datih polisa u TXT (CSV) fajlu.

Ključ služi za definisanje tajnog ključa kao zajedničkog sigurnosnog parametra između kartica i pripadajućih brava (Koridora). Opseg tajnog broja je 2 bajta (0 65535) a unos Hex oblika se vrši kroz administrativni meni uređaja Koridor.